Phương pháp keo khô thường được áp dụng điều chế nhũ tương khi:

Phương pháp keo khô thường được áp dụng điều chế nhũ tương khi:

A. Có phương tiện gây phân tán tốt 

B. Chất nhũ hóa ở dạng bột 

C. Phương tiện gây phân tán là cối chày 

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng