Phương pháp làm khô thích hợp với các sản phẩm kém bền nhiệt:

Phương pháp làm khô thích hợp với các sản phẩm kém bền nhiệt:

A. Làm khô trên trụ

B. Đông khô

C. Sấy

D. Phơi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng