Phương pháp nào sau đây thuộc phương pháp tạo giồng bằng công nghệ tế bào?

Phương pháp nào sau đây thuộc phương pháp tạo giồng bằng công nghệ tế bào?

A. Phương pháp tạo giống lai có ưu thế lai cao

B. Phương pháp tạo giống thuần từ nguồn biến dị tổ hợp

C. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

D. Phương pháp nuôi cấy hạt phấn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng