Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây cho phép phát hội chứng tơcnơ ở người:

Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây cho phép phát hội chứng tơcnơ ở người:

A. Nghiên cứu trẻ đồng sinh

B. Nghiên cứu tế bào 

C. Nghiên cứu phả hệ

D. Di truyền hoá sinh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng