Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây không đuợc áp dụng để nghiên cứu di truyền học người:

Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây không đuợc áp dụng để nghiên cứu di truyền học người:

A. Phương pháp nghiên cứu phả hệ 

B. Phương pháp lai phân tích 

C. Phương pháp di truyền tế bào 

D. Phưong pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng