Phương pháp thích hợp với viên chứa hàm lượng dược chất cao và dược chất dễ hỏng bởi nhiệt:

Phương pháp thích hợp với viên chứa hàm lượng dược chất cao và dược chất dễ hỏng bởi nhiệt:

A. Phương pháp dập thẳng

B. Phương pháp xát hạt khô

C. Phương pháp xát hạt ướt

D. Phương pháp xát hạt từng phần

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng