Phương trình trạng thái của khí thực (phương trình Van Der Waals):

Phương trình trạng thái của khí thực (phương trình Van Der Waals):

A. (p + a) * (v – b) = R * T

B. (p + \(\frac{a}{v^2}\)) * (v – b) = G * R * T

C. (p + \(\frac{a}{v^2}\)) * (v – b) = R * T

D. (p – \(\frac{a}{v^2}\)) * (v + b) = R * T

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng