Phương trình trạng thái khí lý tưởng như sau:

Phương trình trạng thái khí lý tưởng như sau:

A. pVμ  = RμT

B. pVμ  = μ.RT

C. \(pv = \frac{{{R_\mu }}}{\mu }T\)

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng