Plasmít là ADN vòng, mạch kép có trong:

Plasmít là ADN vòng, mạch kép có trong:

A.  nhân tế bào các loài sinh vật.

B. nhân tế bào tế bào vi khuẩn

C. tế bào chất của tế bào vi khuẩn

D. ti thể, lục lạp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng