Protein màng có chức năng tạo tính bám dính là:

Protein màng có chức năng tạo tính bám dính là:

A. Band3

B. Glycophirin

C. Gối màng

D. Fibronectin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng