Protein màng được tổng hợp bởi loại Riboxom đính với bào quan nào:

Protein màng được tổng hợp bởi loại Riboxom đính với bào quan nào:

A. Bộ máy Golgi

B. Ti thể

C. Nhân nhỏ

D. Lưới nội chất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng