Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng nào dưới đây ở nguời là tính trạng lặn:

Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng nào dưới đây ở nguời là tính trạng lặn:

A. Da đen 

B. Tóc thẳng 

C. Môi dày

D. Lông mi dày

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng