Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng nào dưới đây ở người là tính trạng trội:

Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng nào dưới đây ở người là tính trạng trội:

A. Da trắng

B. Tóc thẳng

C. Môi mỏng 

D. Lông mi dài

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng