Quả thật là do bộ phận nào biến thành?

Quả thật là do bộ phận nào biến thành?

A. Bầu noãn

B. Đế hoa

C. Trục lá bắc

D. Trục cụm hoa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng