Quá tình tiềm tan là gì?

Quá tình tiềm tan là gì?

A. Virus nhân lên và phá tan tế bào

B. Virus sử dụng emzym và nguyên liệu của tế bào để tổng hợp axit nuclêic và nguyên liệu của riêng mình.

C. Lắp ráp axit nuclêic vào vỏ prôtêin.

D. ADN của virus gắn vào NST của tế bào và tế bào vẫn sinh trưởng bình thường.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng