Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn nào?

Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn nào?

A. Phiên mã và tổng hợp chuổi polipeptit

B. Phiên mã và hoạt hóa axit amin

C. Tổng hợp chuổi polipeptit và loại bỏ axit amin mở đầu

D. Hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuổi polipeptit

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng