Quá trình dị hóa phân giải ……tạo nên các sản phẩm ……. hơn và giải phóng năng lượng.

Quá trình dị hóa phân giải ……tạo nên các sản phẩm ……. hơn và giải phóng năng lượng.

A. Phân tử lớn/đơn giản

B. Phân tử nhỏ/đơn giản

C. Phân tử lớn/phức tạp.

D. Phân tử nhỏ/phức tạp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng