Quá trình dịch mã sẽ dừng lại khi ribôxôm:

Quá trình dịch mã sẽ dừng lại khi ribôxôm:

A. tiếp xúc với côdon mở đầu

B. tiếp xúc với côdon kết thúc

C. tiếp xúc với vùng kết thúc nằm sau cođon kết thúc

D. trượt qua hết phân tử mARN

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng