Quá trình đồng hóa lắp ráp …….tạo nên các sản phẩm …….hơn và cần cung cấp năng lượng.

Quá trình đồng hóa lắp ráp …….tạo nên các sản phẩm …….hơn và cần cung cấp năng lượng.

A. Phân tử lớn/đơn giản.

B. Phân tử nhỏ/đơn giản.

C. Phân tử lớn/phức tạp. 

D. Phân tử nhỏ/phức tạp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng