Quá trình đốt cháy nhiên liệu ( than đá, xăng dầu) không hoàn toàn ít sinh ra chất độc hại nào:

Quá trình đốt cháy nhiên liệu ( than đá, xăng dầu) không hoàn toàn ít sinh ra chất độc hại nào:

A. Oxit Nitơ ( NOx)

B. Hydro Sulfua ( H2S)

C. Sulfua dioxit ( SO2)

D. Cacbon dioxit ( CO2)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng