Quá trình đường phân có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Quá trình đường phân có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

A. 10 phản ứng

B. 15 phản ứng

C. 18 phản ứng

D. 9 phản ứng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng