Quá trình nguyên phân gồm có mấy kỳ?

Quá trình nguyên phân gồm có mấy kỳ?

A. 3 kỳ

B. 4 kỳ

C. 5 kỳ

D. 6 kỳ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng