Quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể xảy ra ở pha nào của chu trình tế bào?

Quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể xảy ra ở pha nào của chu trình tế bào?

A. Pha G1.

B. Pha S.

C. Pha G2.

D. Pha M.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng