Quá trình tiến hóa hình thành tế bào đầu tiên gồm mấy giai đoạn:

Quá trình tiến hóa hình thành tế bào đầu tiên gồm mấy giai đoạn:

A. 10

B. 6

C. 4

D. 2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng