Quá trình tiến hóa hình thành tế bào đầu tiên không có giai đoạn?

Quá trình tiến hóa hình thành tế bào đầu tiên không có giai đoạn?

A. Hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ. 

B. Oxy hóa các hợp chất hữu cơ tạo chất vô cơ.

C. Xuất hiện cơ chế tự sao chép. 

D. Xuất hiện các tế bào sơ khai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng