Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo các nguyên tắc:

Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo các nguyên tắc:

A. NTBS và nguyên tắc bán bảo tồn

B. NTBS và nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc gián đoạn

C. NTBS và nguyên tắc gián đoạn

D. Nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc gián đoạn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng