Quá trình xác định độ đồng đều khối lượng thực hiện 20 viên, cho kết quả khối lượng trung bình là 252 mg, trong đó viên khối lượng thấp nhất là 242 mg, viên có khối lượng cao nhất là 272 mg, có thể kết luận như sau:

Quá trình xác định độ đồng đều khối lượng thực hiện 20 viên, cho kết quả khối lượng trung bình là 252 mg, trong đó viên khối lượng thấp nhất là 242 mg, viên có khối lượng cao nhất là 272 mg, có thể kết luận như sau:

A. Lô viên không đạt độ đồng đều khối lượng

B. Lô viên đạt độ đồng đều khối lượng

C. Cần thử tiếp với 10 viên và biện luận kết quả trên 30 viên

D. Cần thử tiếp với 20 viên và biện luận kết quả trên 40 viên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng