Quan sát quá trình giảm phân tạo 1000 tinh trùng của tế bào \(\frac{{Ab}}{{aB}}\). NgƯời ta thấy có 200 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo 

Quan sát quá trình giảm phân tạo 1000 tinh trùng của tế bào \(\frac{{Ab}}{{aB}}\). NgƯời ta thấy có 200 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo 

giữa 2 cromatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Loại giao tử có kiểu gen AB chiếm tỉ lệ?

A. 47,5% 

B. 40% 

C. 5%

D. 45%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng