Quan sát quá trình giảm phân tạo 1000 tinh trùng của tế bào \(\frac{{AB}}{{ab}}\). Người ta thấy có 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 cromatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Loại giao tử có kiểu gen AB chiếm tỉ lệ?

 Quan sát quá trình giảm phân tạo 1000 tinh trùng của tế bào \(\frac{{AB}}{{ab}}\). Người ta thấy có 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 cromatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Loại giao tử có kiểu gen AB chiếm tỉ lệ?

A. 47,5%

B. 40% 

C. 5% 

D. 45%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng