Quan sát thấy một tế bào động vật có màng sinh chất nguyên vẹn, các bào quan tham gia quá trình tổng hợp protein không bị hỏng nhưng không thấy có protein xuất bào. Tại sao có hiện tượng trên?

Quan sát thấy một tế bào động vật có màng sinh chất nguyên vẹn, các bào quan tham gia quá trình tổng hợp protein không bị hỏng nhưng không thấy có protein xuất bào. Tại sao có hiện tượng trên?

A. Tế bào đó bị hỏng bộ máy lưới nội chất 

B. Tế bào đó bị hỏng bộ khung xương tế bào 

C. Tế bào đó không thể tổng hợp năng lượng 

D. Do một nguyên nhân khác 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng