Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng?

Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng?

A. 2,25%AA: 25,5%Aa: 72,25%aa

B. 16%AA: 20%Aa: 64%aa 

C. 36%AA: 28%Aa: 36%aa

D. 25%AA: 11%Aa: 64%aa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng