Qui định hàm ẩm trong thuốc bột:

Qui định hàm ẩm trong thuốc bột:

A. ≤ 5% 

B. ≤ 7% 

C. ≤ 9% 

D. ≤ 10%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng