Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng:

Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng:

A.  các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể

B. các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân

C. sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào

D. biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng