Quy trình kĩ thuật từ tế bào tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới trên quy mô công nghiệp gọi là:

Quy trình kĩ thuật từ tế bào tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới trên quy mô công nghiệp gọi là:

A. công nghệ gen

B. công nghệ tế bào

C. công nghệ sinh học

D. kĩ thuật di truyền

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng