Quy trình xử lý sự cố khi vận hành lò hơi phải ghi rõ các nội dung nào sau đây:

Quy trình xử lý sự cố khi vận hành lò hơi phải ghi rõ các nội dung nào sau đây:

A. Hiện tượng, nguyên nhân, cách xử lý

B. Nguyên nhân, cách xử lý

C. Hiện tượng và biện pháp xử lý sự cố

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng