R là ký hiệu của:

R là ký hiệu của:

A. Sự biến đổi năng lượng tự do tiêu chuẩn

B. Sự biến đổi năng lượng tự do

C. Hằng số khí.

D. Nhiệt độ tuyệt đối.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng