Ren được hình thành trên cơ sở đường xoắm ốc:

Ren được hình thành trên cơ sở đường xoắm ốc:

A. trụ hay côn

B. thân khai hay hypoid

C. trụ hay novikop

D. hypoid hay acsimet

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng