Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen? 

Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen? 

A. Tách ADN của nhiễm sắc thể tế bào cho và tách plasmít ra khỏi tế bào vi khuẩn

B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp

C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

D. Tạo điều kiện cho gen được ghép biểu hiện

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng