Ribosome được tìm thấy trong?

Ribosome được tìm thấy trong?

A. Chỉ trong nhân tế bào 

B. Trên màng lưới nội chất trơn

C. Trong tế bào chất 

D. Cả B và C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng