Ribosome hiện diện ở?

Ribosome hiện diện ở?

A. Tế bào sơ hạch

B. Tế bào chân hạch

C. Tế bào của nguyên sinh vật 

D. Tất cả các loại tế bào nêu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng