Sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên mã là:

Sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên mã là:

A. trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần

B. thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN

C. đều có sự xúc tác của ADN pôlimeraza

D. việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng