Sự khuếch tán có trợ lực ở màng tế bào được thực hiện qua?

Sự khuếch tán có trợ lực ở màng tế bào được thực hiện qua?

A. Các kênh trên màng 

B. Các bơm trên màng 

C. Các kênh và bơm trên màng 

D. Màng lipid một cách trực tiếp 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng