Sự khuếch tán là sự chuyển động của các hạt có kích thước … từ nơi có nồng độ … đến nơi có nồng độ …

Sự khuếch tán là sự chuyển động của các hạt có kích thước … từ nơi có nồng độ … đến nơi có nồng độ …

A. Nguyên tử / cao / thấp

B. Nguyên tử / thấp / cao 

C. Phân tử / cao / thấp 

D. Phân tử / thấp / cao

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng