Số NST trong kì cuối của  mỗi tế bào ở quá trình nguyên phân?

Số NST trong kì cuối của  mỗi tế bào ở quá trình nguyên phân?

A. 2n đơn 

B. 2n kép 

C. 4n đơn

D. n đơn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng