Sự phân chia tế bào chất ở động vật:

Sự phân chia tế bào chất ở động vật:

A. Xuất hiện rãnh phân cắt  

B. Xuất hiện đĩa tế bào

C. Màng nguyên sinh và vách phát triển vào bên trong  

D. Màng nguyên sinh phát triển ra ngoài tế bào 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng