Sự phân chia tế bào chất ở thực vật bậc cao:

Sự phân chia tế bào chất ở thực vật bậc cao:

A. Xuất hiện rãnh phân cắt  

B. Xuất hiện đĩa tế bào  

C. Màng nguyên sinh và vách phát triển vào bên trong

D. Màng nguyên sinh phát triển ra ngoài tế bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng