Sự rối loạn phân ly của cặp NST giới tính ở mẹ sẽ có khả năng làm xuất hiện các trường hợp bất thường NST sau:

Sự rối loạn phân ly của cặp NST giới tính ở mẹ sẽ có khả năng làm xuất hiện các trường hợp bất thường NST sau:

A. XXX; XXY

B. XXX; OX; OY

C. XXX; OX; OY; XXY

D. XXX; OX

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng