Sự rối loạn phân ly của cặp NST giới tính ở bố sẽ có khả năng làm xuất hiện các trường hợp bất thường NST sau:

Sự rối loạn phân ly của cặp NST giới tính ở bố sẽ có khả năng làm xuất hiện các trường hợp bất thường NST sau:

A. OX

B. OY

C. XXX

D. Tất cả các trường hợp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng