Sự rối loạn phân ly NST dẫn đến đột biến lệch bội xảy ra:

Sự rối loạn phân ly NST dẫn đến đột biến lệch bội xảy ra:

A. Ở kỳ giữa của giảm phân

B. Ở kỳ sau của nguyên phân

C. Ở kỳ sau của các quá trình phân bào

D. Ở kỳ sau của lần phân bào 1 hoặc lần phân bào 2 của giảm phân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng