Sự rối loạn phân ly trong lần phân bào 1 của cặp NST giới tính ở 1 tế bào sinh tinh của người bố sẽ cho các loại giao tử mang NST giới tính sau:

Sự rối loạn phân ly trong lần phân bào 1 của cặp NST giới tính ở 1 tế bào sinh tinh của người bố sẽ cho các loại giao tử mang NST giới tính sau:

A. Giao tử không có NST giới tính và giao tử mang NST XX

B. Giao tử không có NST giới tính và giao tử mang NST XY

C. Giao tử mang NST XX và giao tử mang NST YY

D. Giao tử không mang NST giới tính và giao tử mang NST giới tính XX  hoặc YY

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng